Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.สัญจร)

วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และทีมผู้บริหาร บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจรรยาบรรณสัญจร กลุ่มหน่วยงานประเภทสำนัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมจรรยาบรรณ มข. และคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ ในวันดังกล่าวมีหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุด นำเสนอโดย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด และนางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มีหน่วยงานเข้าฟังการนำเสนอประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตระหนักและยึดหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่า “จรรยาบรรณ” ถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้หลักความประพฤติที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การธำรงและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งตนและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสืบไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้กำหนดแนวปฏิบัติและประกาศจรรยาบรรณของส่วนงานไว้ 5 ข้อประกอบด้วย

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

4. จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้รับบริการ

5. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปลูกฝังให้บุคลากรยึดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลของการให้บริการที่ว่า “ถูกต้อง รวดเร็ว บริการด้วยใจ” เสมอมาส่งผลให้สถิติความพึงพอใจการให้บริการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในรอบ 3 ปีย้อนหลังมีระดับคะแนนสูงขึ้นจากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจสูงสุดจำนวน 5,852 คน รวมถึงสถิติคะแนนความผาสุกของบุคลากรในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในรอบ 3 ปีก็มีระดับคะแนนสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด