Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสร้างเครือข่ายระบบทะเบียนที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาการระบบให้บริการ

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 58 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ระดมความคิดเห็น เสนอแนะ และกำหนดแนวทางของระบบทะเบียนนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและคณะ/สาขาวิชา

โดยการสัมมนาได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตร์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนด้านการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับประกาศ

กมอ.” และมีกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายสำนัก ฯ โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก รวมถึงการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลการแลกเปลี่ยนไปพัฒนาระบบการให้บริการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ งานรับเข้าและการตลาด