Back

มข. เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 “CWIE ร่วมกับเคลื่อนอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 “CWIE ร่วมกับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ในพิธีมีการกล่าวต้อนรับโดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากนั้น ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานและมอบนโยบาย ด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ และมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายและการดำเนินงานด้าน CWIE ของ อว. ในส่วนสถาบันในเครือข่ายเครือข่ายสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. ได้รับรางวัลประเภท นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน และผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ได้แก่ รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อ นามสกุล : นางสาวอรัญญา ถนอมศิลป์ สาขาวิชา คณะ : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สถานประกอบการ : บริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด

โครงงาน ผลงาน : การขยายช่องทางการตลาดของแบรนด์วีอิ้ง (VING) เพื่อเพิ่มยอดขายบนช่องทางซุปเปอร์สปอร์ตออนไลน์

2. ได้รับรางวัลประเภท นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานที่มี โครงงานและผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อ นามสกุล : นายพงศ์ราม ประทุมชุมภู

สาขาวิชา คณะ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สถานประกอบการ : บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

โครงงาน ผลงาน : การออกแบบและสร้างชุดวางม้วนสายไฟและชุดป้อน สายไฟแบน

หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปาฐกถาพิเศษ “Partnership for Sustainable Development Goals” ต่อด้วยการเสวนา “CWIEและ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – ดร. อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC) รศ.ร.อ.ดร. กนธรณ์ ชำนิประศาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร. ตะวันออก ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และ ประธาน EEC Industrial Forum ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา

ในการจัดงานดังกล่าวได้มีการจัดเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ EEC NET ของมหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ และมีการแสดงผลงาน นักศึกษา CWIE จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 EEC Tourism Innovation Lab สำหรับแสดงผลงานนักศึกษา CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

กลุ่มที่ 2 EEC Automation Park สำหรับแสดงผลงานนักศึกษา CWIE ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กลุ่มที่ 3 ชมนิทรรศการ

และต่อด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการนอกสถานที่ จำนวน 3 แห่ง คือ บริษัท SNC จำกัด (มหาชน) ชุมชนปากน้ำประแส หรือ ชุมชนทะเลน้อย ชุมชนตะเคียนเตี้ย หรือชาติแง้ว หรือบางสะเหร่ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่จริง สอบถามผู้ประกอบการโดยตรง และในการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไปมีการรับมอบธงโดย ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : https://www.facebook.com/CWIEDay12/, https://www.facebook.com/CWIEDay12/