Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมชี้แจงเตรียมรับสมัคร TCAS’66

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม E202 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารวัฒนาวิชาการ เป็นประธานในการจัดประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ร่วมด้วย ผศ.ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ผศ.มรารัตน์

สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่งานบริการคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าวมีการเสนอแผนในการรับบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการรับบุคคลเข้าศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการในดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : สุภาพ ไชยยา หน่วยสารสนเทศการรับเข้าศึกษา งานรับเข้าและการตลาด