Back

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม University PR Network Expo 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมด้วยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และกองบริหารงานวิจัย มข. เข้าร่วมการแสดงผลงานด้านการศึกษา หลักสูตร วิจัย และนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรม University PR Network Expo 2022 ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 7 สถาบัน และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู นิสิต ผู้ปกครองเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน ซึ่งมีนักเรียนสนใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูธจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงผลงานด้าน หลักสูตร วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงมีการเล่นเกมส์ชิงของรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ/ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ