Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัยที่เป็นเลิศ

ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวา 08.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยนายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย” ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำหรับบุคลา่กรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการทำวิจัยให้บุคลากรเป็นประจำทุกปี และมีโครงการด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดทำวิจัยสถาบันของหน่วยงานเอง ซึ่งมีบุคลากรสนใจและเข้าร่วมในการดำเนินการวิจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยที่เป็นเลิศ และนำผลจากการทำวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพรองรับกับการดำเนินการด้านวิชาการ ด้านการบริการที่เป็นเลิศในอนาคต

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ