Back

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการและมีการแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด หลักการ ผลการดำเนินงานของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เข้าร่วมโครงการแล้วและยังไม่ได้เข้าร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม รวมถึง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระยะที่ 2 โดยแบ่งเป็นจำนวน 4 ครั้ง ภาคกลางและตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.- 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง โดย รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินงานและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการฯ และมีผู้ร่วมอภิปรายโดนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุช จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) รองศาสตราจารย์ รอ.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ หลักสูตรวิศวกรรมและมีผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ นางนลินทิพย์ อ่องสมบัติ ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่ จ.ขอนแก่น และนางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ ฮักเห็ดฟาร์ม จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม 211 คน สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรเข้าร่วม 16 หลักสูตร มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตร (วิทยาเขตสกลนคร) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา