Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายฯ

            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น จ.ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนสำนักฯ และงานบริการการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมี รศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก ใมนามประธานคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา กล่าวรายงานความว่า “โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย เพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทาง การศึกษา เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของระบบทะเบียนนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีการจัดทั้งหมด 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วม 103 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น จ.ขอนแก่น และระยะที่ 2  ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าร่วม 61 คน ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา”

                สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย เพื่อการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ในการประสานงานและสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินงานด้านระบบทะเบียน และการให้บริการนักศึกษาระหว่างคณะ วิทยาลัย ส่วนงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนงานตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านบริการการศึกษาระหว่างคณะ คณะ วิทยาลัย ส่วนงาน หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีการนำผลจากการจัดสัมมนาฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด