Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และการแนะแนวเทคนิคการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และในกิจกรรมมีการเล่มเกมส์ตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 96 คน ซึ่งในลำดับต่อคณะครูและนักเรียนจะไปเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น