Back

สพม.ขอนแก่น จัดประชุมเตรียมพร้อมครูเพื่อรองรับโครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งานรับเข้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

และในเวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่นจำนวน 84 โรงเรียน และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นจำนวน 84 คน เข้าร่วมฟัง รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเตรียมตัว ขั้นตอน การเตรียม Portfolio และวิธีการในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่มีนักเรียนสอบผ่านเข้าสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยอะที่สุด 5 ลำดับได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมตามลำดับ

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ