Back

สำนักบริหารฯ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการพูดและการนำเสนอ

เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการพูดและการนำเสนอ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศรันย์ภัทร์ เกษมชยวิวัฒน์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และนางสาวสุดารัตน์ สังฆชาย ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการพูดและการนำเสนอ

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ การที่บุคลากรจะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะในแต่ละด้าน ซึ่งหนึ่งในทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อบุคลากร คือ ทักษะการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน เพราะเราใช้การนำเสนองานในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตามดังนั้นทักษะการนำเสนอจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะการนำเสนอจะช่วยให้บุคลากรที่เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสได้ฝึกนำเสนอและเรียนรู้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้งานได้จริง

โครงการดังกล่าวเป็น 1 ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Future Skill ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด