Back

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมความพร้อม เครือข่ายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ  ห้องประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการการเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเครือข่ายการรับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบปัญหาในการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS 66 ระดมความคิดเห็น เสนอแนะ และกำหนดแนวทางเกี่ยวกับวิธีการรับเข้าศึกษาเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ/สาขาวิชา อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในรับนักศึกษาต่อไป ซึ่งมีคณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาคณะต่างๆ ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจำนวนกว่า 70 คน

ซึ่งหัวข้อในดำเนินการประกอบด้วยหัวข้อ “ นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นการสรุปผลการดำเนินงานการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และในช่วงบ่ายเป็นหัวข้อ “ระดมความคิดเห็นการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากการดำเนินการโครงการเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะนำประเด็นหารือเพื่อหาแนวทาง และนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการกำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป

ภาพ: หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด