Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแสดงความยินดีในงาน “Grand Opening College of Computing”

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมงาน “Grand Opening College of Computing” ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดงานในครั้งนี้มีคณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บรรยายพิเศษ “Digital Transformation Trend and Thailand Readiness” โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษาในการวางรากฐานกำลังคนด้าน Computing” จากคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในหลายสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน กิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การออกบูธจัดแสดงโดยบริษัทที่เรามีความร่วมมือด้วยในกิจกรรม Mini Job Fair การนำเสนอนวัตกรรม / รับสมัครงาน จากสถานประกอบการ การเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Smart City Challenge และเส้นทางสู่เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ

ข่าว: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด