Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตในหัวข้อ “หลักธรรมนำสู่การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อให้บุคลากร ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ภาวนา และเจริญสมาธิ บุคลากร มีส่วนร่วมทำบุญ และการให้ทาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อได้รับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ในการจัดกิจกรรมบุคลากรได้รับการอบรมในหัวข้อ “หลักธรรมนำสู่การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน” โดยพระวิทยากรหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และถวายสังฆทาน ร่วมบริจาคจตุปัจจัยและสิ่งของ

ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตให้กับบุคลากรในหน่วยงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด