Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 54 คน แบ่งออกเป็น หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE จำนวน 40 คน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 12 คน และ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 คน จากศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

การจัดการอบรมหลักสูตรการศึกษาอบรมสําหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE หรือ ซีวี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดําเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานขององค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบสําหรับวิทยากรใช้ในการจัดทําเอกสารการอบรมที่มีประสิทธิภาพและกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพ

ต่อไป

หลักสูตรการศึกษาอบรมได้รับการออกแบบให้เป็นหลักสูตรแบบโมดูลที่ประกอบด้วยโมดูลที่เป็นสาระความรู้ทั่วไปและโมดูลที่เป็นสาระความรู้เฉพาะ และใช้การศึกษาอบรมในลักษณะ “Blended Training” ที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องศึกษาประมวลสาระความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม และเข้าร่วมการอบรมเผชิญหน้าแบบ “กิจกรรมร่วมเรียนรู้และแบบการอบรมหน้างาน” กับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถวิทยากรหลักจำนวน 12 ท่าน และวิทยากรกลุ่มจำนวน 12 ท่าน ซึ่งหัวข้อในการบรรยาประกอบด้วย

1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บิดาสหกิจศึกษาไทย อบรมในหัวข้อ “ปรัชญา แนวคิด และความสำคัญของ CWIE”

2. ดร.อรสา ภาววิมล ตำแหน่ง อนุกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผอ.ชุลี ศรีนวล ตำแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบวุฒิ 2 (สท.2)

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) อบรมในหัวข้อ “CWIE Platform: หลักการ แนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อน” และหัวข้อ “มาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE”

3. รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสิรฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลสื่อสารองค์กร การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร กลุ่มภูมิภาคและสหกิจศึกษาการตลาดออนไลน์องค์กร อบรมในหัวข้อ “ระบบและการบริหารจัดการ CWIE”

4. คุณอาณัติ จั่นเผือก บรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน CWIE”

5. ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและผู้อํานวยการสํานักสหกิจศึกษา บรรยาในหัวข้อ “มาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE”

6. ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและบริหารทั่วไป บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “การนิเทศงาน CWIE (คณาจารย์นิเทศ/ผู้นิเทศงาน/ผู้ปฏิบัติงาน)”

7. คุณทวีศักดิ์ หมัดเนาะ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายในหัวข้อ “การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการดำเนินงาน CWIE”

8. ผศ.ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายในหัวข้อ “หลักการประเมินผล และสะท้อนคิด CWIE”

เกณฑ์ในการผ่านการอบรมผู้เข้าอบรมจะต้องต้องศึกษาประมวลสาระความรู้ด้วยตนเองและทําแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรโดยเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ที่กําหนดในตารางการอบรม มีส่วนร่วมในการอบรมและทํากิจกรรมตามหลักสูตร และ ผ่านความเห็นชอบของคณะวิทยากรการอบรม หลังจากการอบรมผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์จำนวนร้อยละ 93 ของผู้รับการอบรมทั้งหมด

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ