Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สร้างแนวปฏิบัติหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ณ คณะสหวิทยาการ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ คณะสหวิทยาการ จังหวัดหนองคาย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานด้าน การศึกษาและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเปลี่ยนแปลงการจัด การศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมด้วยประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 60 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรมีแนวปฏิบัติเดียวกันในการดำเนินงานด้านหลักสูตร ซึ่งในการดำเนินการโครงการมีการนําเสนอตัวอย่างการจัดทําหลักสูตรตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่โดย โดย ผศ.วิตติกา ทางชั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทําหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา