Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 18 ตุลคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง “การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” ในครั้งนี้เป็นระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” ต่อด้วย รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการวางระบบและกลยุทธ์ของหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ” และมีการแบ่งกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็น ในเรื่อง สร้างแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกฎและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา นำเสนอในช่วงบ่ายของการจัดโครงการ

การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ทราบถึงหลักการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) ซึ่งใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิค การเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดมีโอกาสรับฟังแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ Micro-Credentials ซึ่งเป็นแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้คณะ วิทยาลัย นำไปพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กร ดังนั้น ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการจึงเห็นควรให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการในระยะที่ 1 จัดในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว และในครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 90 คน

และในระยะต่อไป ระยะที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 4 ในวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2566 เพื่อมุ่งสร้างเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานผู้สอนในแต่ละระดับ เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติการและการใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนได้ตามเป้าหมายของกลยุทธ์ด้านหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด