Back

มข. เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรตามประกาศ กมอ.

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education, OBE) ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบหลักสูตรและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการออกแบบหลักสูตรสำหรับการตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรตามหลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตการศึกษาและการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 โดยในภาคเช้ามีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กล่าวถึงหลักการการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา วิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรซึ่งจะเน้นหลักการและแนวคิดกว่าง ๆ แทนการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ซึ่งแตกต่างจาก มคอ.2 ในอดีต เน้นในด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานเชิงกระบวนการ การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น จะต้องพิจารณาจากการออกแบบหลักสูตรการศึกษาทีดี่ต้องกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต การดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ต้องทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการรักษาคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามที่ออกแบบไว้และเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ผู้สำเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาครบทุกประการ สำหรับเกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาจะพิจารณาจากประเด็นผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ระบบและกลไก การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารคุณภาพ

ในภาคบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเน้นในประเด็นการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education, OBE) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565 การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมรตรฐานการอุดมศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว : หน่วยหลักสูตรและสหกิจศึกษา