สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา


วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ซึ่ง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารและรองผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ

Comments are closed.