โครงการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4″ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพสหกิจไทย  มีคณาจารย์ผู้เข้าอบรมจากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมรวม 58 ท่าน และ อาจารย์ที่ลงทะเบียนสมัครร่วมเข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอีก 17 ท่าน  ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8  โรงแรมวีวิชขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษาจากหลายเครือข่ายทุกภูมิภาค ร่วมบรรยายและเสวนา อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสะอาด   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  และ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  นนทศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา  นีระ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณอรรถพล เลาห์ขจร  ประธานกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturin &  Trading Co., LTD ประเทศเวียดนาม

คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

และคุณจุฬาลักษณ์  คำพิมพ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน สปป.ลาว

กิจกรรมภายในงานนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรแล้วทางคณะวิทยากรยังได้สร้างสถานการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมรวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จำลองที่จัดขึ้น โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วมจำนวนทั้งสิิ้น 76 ท่าน ซึ่งผลการจากดำเนินงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นว่าควรให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ที่จะออกไปนิเทศงานสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี

No Comments Yet.

Leave a comment