สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
        วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเต็ล ห้องสัมมนาภูมริน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุค 4.0”


        พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การบรรยาย เรื่อง “การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” พร้อมกับการบรรยาย เรื่อง “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” โดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ


        ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งในทางคุณภาพด้านระบบทะเบียนและให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาระดับชั้นนำ ซึ่งมุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน และการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สามาถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์

No Comments Yet.

Leave a comment