สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยนยน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 คน นำโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

โดยมี ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และนำเสนอการ “การดำเนินการด้านประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

 

ข่าว/ธัญวลัย – ภรณ์ฑิพย์

ภาพข่าว /ธัญวลัย – ภรณ์ฑิพย์

Comments are closed.