สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลโครงการ “Happy Workplace ความสุขเราสร้างได้” ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในส่วนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น คือด้าน Happy Relax, Happy Brain, Happy Body และ Happy Money เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรมีบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิงจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป รองลงมาคือกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่จัดอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรองลงมาคือด้านด้านหัวข้อ/เนื้อหาในการจัดสัมมนา และ 2 ด้านที่เท่ากันคือด้านเอกสารประกอบการอบรมและรูปแบบการจัดกิจกรรม

ผลสำเร็จของโครงการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ มากที่สุดคือด้านวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย ด้านรองลงมาคือการเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น และความเหมาะสมของสถานที่ ตามลำดับ

Comments are closed.