สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จัดสัมมนาพัฒนาบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา มุ่งเรียนรู้จากการทำงานจริง จบแล้วมีทักษะศตวรรษที่ 21 พร้อม ตอบโจทย์องค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมกล่าวเปิดงาน ในการเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมบรรยาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคลากรจาก 16 สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 53 ท่าน ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน ว่า เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากร บุคลากร และความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ สร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์ในสถาบันเครือข่ายฯ ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษา  ของสถาบันเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

“จากการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ เชื่อว่า  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน สถาบันการศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในด้านการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคณะวิชา สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน อาจารย์ และวิทยากร จะส่งผลดีต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และการดำเนินงานของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ของแต่ละสถาบันต่อไป” รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  นโยบายด้านการศึกษาของประเทศให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ฉะนั้นเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จึงมีแนวคิดที่จะทำให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ  โดยมีแนวทางเพิ่มชั่วโมงภาคปฏิบัติที่มากขึ้น ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตที่ต้องการในศตวรรษที่ 21  ซึ่งต้องมีทักษะปฏิบัติ และ ทักษะการคิดควบคู่กัน การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา ด้านการฝึกงานและการฝึกสอนนี้จึงเป็นการจัดการศึกษาแบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนตามนโยบายและความต้องการของประเทศ

“องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้สหกิจศึกษานั้น คือ การสร้างและพัฒนา อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะส่วนใหญ่บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะคุ้นเคยกับการสอนความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอาจารย์รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจว่าการทำงานสหกิจศึกษาในภาคปฏิบัตินั้นมีคุณค่า เนื่องจากนักเรียนหรือนักศึกษามีโอกาสได้สะท้อนความรู้ มีความเข้าใจจากการทำงานจริง เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต และสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่อไป ดังนั้นกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้  จะเป็นส่วนสำคัญการช่วยขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงานแต่ละสถาบันการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามที่ประสงค์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอบขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  กล่าว

ทั้งนี้โครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงานได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ นโยบายการพัฒนากำลังคน และการเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ กับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คุณภาคภูมิ สกลภาพ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกลยุทธ์การบริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) อภิปรายและเสวนาหัวข้อ ออกแบบหลักสูตรและบริหารจัดการสหกิจศึกษาบูรณาการร่วมกันอย่างไรของสถานประกอบการและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณณฤชัย ใจตรง ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร อดีตเจ้าหน้าที่ด้านการบุคคล บริษัทในเครือ ปตท.,SCG,Kerry และ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมอภิปรายและเสวนาหัวข้อ เสวนาประสาคนสหกิจปรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการอย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสถานการณ์

Comments are closed.