สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอทิตยาทร  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีด้านวิชาการ และบุคลากร โดยมี รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และทีมงานให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อ มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 17 สาขาวิชาเอก โดยเป็นหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 คณะ (วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยราชสุดา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) และมีหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท MBA แบบรวมหรือหลักสูตร MBA 4 + 1 ได้สำหรับนักศึกษาปัจจุบันในทุกสาขา และปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน โอกาสนี้ ได้แลกเปลี่ยนสอบถามด้านการจัดการศึกษาในหลายประเด็นซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นทั้งด้าน การออกแบบหลักสูตรที่บูรณาการด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ผ่านการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต โดยจัดเป็น 6 กลุ่มทักษะที่บัณฑิตพึงมีในศตวรรษที่ 21) วิชาบังคับของวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) วิชาเลือกเสรี (8 หน่วยกิต) และ I-Design Electives (20 หน่วยกิต) ซึ่งทั้งวิชาเลือกเสรีและวิชาในกลุ่ม I-Design Electives เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษารูปแบบ Lifelong learning และ Micro-Credentials โดยนักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถขอรับประกาศนียบัตร (Certificate) ได้ถึง 12 รายการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรในต่างประเทศหรือในประเทศที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยสามารถเทียบโอนและใช้ชื่อวิชาหรือหัวข้อการฝึกนั้นไปใช้ระบุในเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้โดยตรง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังสร้างฐานลูกค้าในอนาคตด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมเรียนผ่านระบบออนไลน์ในลักษณะการเรียนล่วงหน้าแบบทดลองเรียน เป็นต้น การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะดูงานได้ศึกษาจากองค์กรที่มีความโดดเด่นที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Education transformation)

ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

Comments are closed.