สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ ได้เข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านระบบคลังหน่วยกิต ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ และทีมงานจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ รศ.ดร.สิริภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองส่วนงานมีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ที่เป็นหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นด้านการจัดการปกครองดิจิทัล (Digital Governance) ซึ่งวางรูปแบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อกับหลักสูตรที่ได้รับปริญญา (Degree) และไม่มีปริญญา (Non-Degree) ของคณะหรือสาขาวิชาอื่นได้ โดยออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของโลกยุคใหม่ ท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานให้บริการสาธารณะ โดยหลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสาธารณะโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้และต่อยอดไปยังการประกอบการและการพัฒนาตัวแบบเชิงนโยบายได้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งเป็นระบบและกลไกที่สำคัญเพื่อให้การเทียบโอนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของรายวิชา ชุดวิชา และผลลัพธ์การเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกเอกสารของผู้เรียนในรูปแบบการจัดศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษา (KKU Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

Comments are closed.