สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักฯครบรอบ 27 ปี การนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารและสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธี

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯเรื่อยมาจนปัจจุบัน การให้บริการที่สำคัญของสำนักฯ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย โอกาสนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบุคลากรสำนักฯ ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย

ข่าว: นวรัตน์ วงศ์คำจันทร์
ภาพ: ธเนศ เงาะเศษ

Comments are closed.