สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยนำตัวอย่างหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะ วิทยาลัย ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 10 หลักสูตรเป็นตัวอย่างในการทำปฏิบัติการ การนี้วิทยากรได้ร่วมวิพากษ์และเสนอแนวคิดสำคัญของการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome- based education) ควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนที่แนวคิดของการออกแบบหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นสำคัญ ผ่านปรัชญาของหลักสูตรสู่การกำหนดเป้าประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcomes, LOs) ที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียน และสามารถถ่ายทอดถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) รวมทั้งการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้

การออกแบบหลักสูตรจึงควรเริ่มต้นที่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งควรทำให้มีส่วนผสมทั้งผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือตามวิชาชีพ เมื่อกำหนด PLOs ได้อย่างชัดเจนแจ่มจัดแล้ว การถ่ายทอดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ (LOs) การประเมินผล (Assessment) และวิธีการเรียนการสอนการ (How to teach) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต่อไปการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (LOs) ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Attributes หรือ Character) ได้ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนสอบถามจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรในหลากหลายประเด็นเพื่อการนำไปพัฒนาและส่งเสริมให้หลักสูตรที่สนใจสามารถออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างถูกหลักการและแนวคิด การนี้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงการมุ่งหวังให้หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถพัฒนาสู่หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือหลักสูตรประเภทหลักสูตรเชิงสมรรถนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ด้านการปรับเปลี่ยนการสอนและโครงสร้างการเรียนรู้ (Teaching/learning structures) ซึ่งฝ่ายการศึกษาฯ จะดำเนินกิจกรรมสนับสนุนในลักษณะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าว/ภาพ: งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

Comments are closed.