ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป