คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

ปริญญาตรี มี 5 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปริญญาโท มี 2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)