สำนักบริหารฯ จัดโครงการถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ ปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการและบรรยายเกี่ยวกับทิศทาง วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้บรรยายในหัวข้อ “โครงการ งานประจำ กับทิศทางองค์กร” เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยหัวหน้างานการเงิน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และร่วมระดมสมองการจัดทำโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังการให้บริการด้านการบริหารโครงการและการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล มีการกำหนดขอบเขต บทบาท และการส่งมอบงานที่ชัดเจน และทราบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไขให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร

ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

No Comments Yet.

Leave a comment