CONTACT
  •   reg@kku.ac.th
  •  งานบริหารและสารสนเทศ (งานเลขานุการผู้บริหาร)  043-202-397
  •  งานบริหารและสารสนเทศ (หน่วยบริหารและธุรการ แผนยุทธศาสตร์ฯ คลังและพัสดุ และทรัพยากรบุคคล) 043-202-661 , 043-202-817
  •  งานบริหารและสารสนเทศ (หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด) 043-202-428
  •  งานรับเข้าศึกษาและการตลาด  043-202-660
  •  งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยบริการทางการศึกษาและทะเบียนเรียน) 043-202-286
  •  งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยทะเบียนประวัติและอุธรณ์โทษทางวิชาการ) 043-202-803
  •  งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยหลักสูตร สภาวิชาการ และตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา) 043-203-200
  •  งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยสหกิจศึกษา) 043-202-802
  •   สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

Loading