ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF

ในวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page