ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา CWIE นานาชาติ นำเสนอผลงาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง …...

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับสมัครคัดเล …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page