ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มข.เตรียมความพร้อมการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริ …...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัต …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page