ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัว REGBOT อีกช่องทางการสอบถามข้อมูลทางการศึกษากับน้อง Regbot

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเปิดตัว!!!!!! … ...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page