ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มข. เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรตามประกาศ กมอ.

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริ …...

เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินตามแนวทาง Thailand – PSF

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริ …...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page