ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัว REGBOT อีกช่องทางการสอบถามข้อมูลทางการศึกษากับน้อง Regbot

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเปิดตัว!!!!!! …...

ติดต่อสอบถาม LINE official

บริการทางการศึกษา

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอใบปริญญาบัตร

ติดตามผลการศึกษา

ผลการศึกษา เทียบโอนหน่อยกิต สำเร็จการศึกษา

ทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน

การเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา แก้ไขข้อมูลระเบียบประวัติ

Facebook Page

Facebook Page